Projektas „Pažink save“

Projektas „Pažink save“ – padės jaunimui atrasti savo kelią visuomenėje

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūrinis padalinys Atviras jaunimo centras 2024 m. vykdys projektą „Pažink save“. Projekto tikslas – sukurti jaunimui draugiškų, nemokamų paslaugų tinklą, kuris padėtų jaunuoliams pažinti save, paruoštų darbo rinkai ir supažindintų su karjeros galimybėmis. Šiam tikslui pasiekti buvo suformuoti trys uždaviniai: 1) supažindinti jaunimą su įdarbinimo, studijų ir savanorystės galimybėmis; 2) organizuoti veiklas ir renginius, kurie skatintų jauno žmogaus savęs pažinimą, savivertės didinimą ir lyderystę; 3) stiprinti darbuotojų ir savanorių kompetencijas, lavinti darbo su jaunimu įgūdžius.

Dirbant su jaunimu ir vykdant jaunimo informavimą ir konsultavimą pastebėta, kad jaunimas nepažįsta savęs t.y. nežino ne tik savo asmeninių galimybių, kaip galėtų realizuoti save, bet ir kur galėtų pritaikyti savo sugebėjimus ir tokiu būdu įsitvirtinti visuomenėje atradus sau tinkamą profesiją. Dažnai jaunuolis pasirinkdamas norimos profesijos studijas, studijuodamas, pamato, kad tokia studijų programa nėra jam tinkama ir nepateisina jo lūkesčių ir galimybių, dėlto nutraukia savo mokymosi procesą. Taip pat jaunimui ne visada aišku, kokios būtų ateities darbo perspektyvos baigus studijas. Šios sąlygos stumia jauną žmogų į nežinomybę, kas gali paskatinti destruktyvų elgesį tiek savo, tiek kitų atžvilgiu. Šiuo projektu bus siekiama sukurti jaunimui draugiškų, nemokamų paslaugų tinklą, kurio tikslas padėti jaunuoliams pažinti save, paruošti save darbo rinkai, bei supažindinti su karjeros galimybėmis.

Projekto įgyvendinimo metu jaunimui siūlysime daug įvairių renginių, veiklų, programų. Bus rengiami įvairūs mokymai jaunimui siekiant supažindinti jaunuolius su jiems aktualios profesijos ypatumais ir karjeros galimybėmis, edukacinės – pažintinės išvykos į įvairias įstaigas, kuriose profesijų atstovai pristatys jaunuoliams savo darbo specifiką, supažindins su savo darbo kasdienybe. Bus organizuojamos ir patyriminės veiklos, protmūšiai, sportinės varžybos, paskaitos, diskusijos atliepiant projekto dalyvių poreikius. Taip pat Atvirame jaunimo centre bus rengiamas pokalbių ciklas „Sėkmės istorijos“ – susitikimai su savo srities profesionalais, žymiais žmonėmis, kurių metu bus dalinamasi gerąja patirtimi, o jaunimas turės galimybę paklausti jiems rūpimų klausimų. Taip pat jaunuoliams bus suteiktos individualios karjeros specialistų konsultacijos.

Viena iš karjeros kompetencijų sudėtinių dalių yra savęs pažinimo kompetencija, todėl projekto metu daug dėmesio skirsime tobulinti jaunuolių gebėjimus pažinti savo asmenybės stipriąsias ir silpnąsias puses, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atrasti savirealizacijos būdus ir priemones. Projektas „Pažink save“ padės jaunuoliams kritiškiau įsivertinti savo asmenines galimybes, supažindins su įvairiomis profesijomis iš arčiau bei padės jaunuoliams atrasti savo kelią visuomenėje. Visos šios veiklos projekte yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Visos projekto veiklos – nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto įgyvendinimui skirta 20 tūkst. eurų.

Parengė

Projekto „Pažink save“ vadovas Domininkas Malajavas

 

Projektas „Savas kiemas 2“

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviras jaunimo centras 2024 m. vykdo projektą  ,,Savas kiemas 2“, kurio tikslas – mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį, didinti jo galimybes, visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime bei ugdyti pilnavertės asmenybės savimonę. Siekiant įgyvendinti šį projektą, suformuoti trys uždaviniai: 1) užmegzti santykius su jaunuoliais, leidžiančiais laiką gatvėje, kurie patiria sunkumus ir jiems reikalinga pagalba bei palaikymas; 2) stiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinius įgūdžius, pasitikėjimą savimi bei motyvaciją; 3) stiprinti darbuotojų, dirbančių su jaunimu gatvėje, kompetencijas.

Projektinės veiklos jau pradėtos įgyvendinti, o vienas iš renginių – kelionė į Telšius, minint jaunimo globėjo kun. Jono Bosko (1815-1888) dieną. Svarbiausia kun. Bosco veikla buvo jaunimo auklėjimas ir jų dorovinis bei dvasinis ugdymas. Jis turėjo auklėjimo būdą, vadinamąją Prevencinę auklėjimo sistemą, kurią galima apibūdinti vienu sakiniu – ” geriau prieš tai auklėti, negu po to bausti”. Visa tai – istorinės šiandienio darbo su jaunimu ištakos. Susitikimo Telšiuose metu projektą vykdantys darbuotojai dalijosi patirtimi su broliais saleziečiais (Jono Bosko įkurta kongregacija), kartu vykęs jaunimas susitiko su bendraamžiais iš Telšių.

Norėdami atliepti jaunuolių poreikius ir spręsti iškilusias problemas jaunimo darbuotojai gatvėje visus metus vykdys susitikimus su jaunuolių grupėmis, individualias konsultacijas, suteiks informaciją aktualiais klausimais, vykdys diskusijas, edukacinius užsiėmimus, stalo žaidimus ir kt. Šių veiklų metu bus kuriamas draugiškas kontaktas su jaunuoliais, skatinama jaunuolių socialinė integracija, ugdomi komunikaciniai ir darbo komandoje įgūdžiai. Jaunuoliai bus kviečiami atrasti naujus potyrius ir sužinoti apie Atviro jaunimo centro teikiamas galimybes bei jomis naudotis.

Viena iš siekiamybių bus tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesus, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

Visos šios veiklos projekte jaunuoliams yra nemokamos, nes projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto vykdymui skirta 21888,00 Eur suma. Lėšos bus naudojamos darbuotojų žinių gilinimui, kompetencijų stiprinimui, bei jaunuolių sporto, kūrybinėms, patyriminėms edukacijoms ir kitoms veikloms finansuoti.