Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviro jaunimo centro naujos erdvės

(Paryžiaus Komunos g. 16 A)

 

„FUTBOLO MOKYKLOS IR BASEINO PASTATO KONVERSIJA, I ETAPAS“

PROJEKTO NR. 07.1.1-CPVA-R-904-31-0012

Projekto vertė 1.588.427,27 Eur., ES lėšos 1.204.836,83 Eur., Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 106.309,14 Eur., pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos 277.281,30 Eur.

Projekto vykdytojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-236, 2021-10-28 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ patalpų dalis Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda (unikalus Nr. 2197-2003-2014, plotas – 1154,89 kv. m.) buvo perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrui. Šiose patalpose veiklą vykdo Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro struktūrinis padalinys – Atviras jaunimo centras.

Projekto lėšomis buvo rekonstruota avarinės būklės buvusio futbolo mokyklos ir baseino pastato (adresu Paryžiaus Komunos g. 16A) dalis bei jam priklausanti teritorija, t. y. baseino pastato dalis buvo pertvarkyta naujai funkcijai, įrengiant bendruomenės poreikiams pritaikytas patalpas (interaktyvaus mokymosi, kūrybinių dirbtuvių, sveikatinimo, seminarų ir mokymų ir pan.), sukuriant daugiafunkcinę strateginės partnerystės erdvę. Darbus apėmė griovimas, pamatų rekonstravimas, antžeminės dalies, atitvarų įrengimas, vidaus patalpų apdaila, inžinerinių sistemų įrengimas (vandentiekis ir nuotekų šalinimas, šildymas, vėdinimas, elektrotechnika, žaibosauga, elektroniniai ryšiai, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija, procesų valdymas ir automatizacija), taip pat teritorijos prie pastato sutvarkymas (automobilių stovėjimo aikštelės, įvažiavimų, apšvietimo, pėsčiųjų tako atkarpos ir dviračių tako ties Paryžiaus Komunos g. 16A gatve įrengimas). Tikimasi, kad sukurta erdvė leis prisidėti prie bendruomeniškumo ugdymo, užimtumo didinimo, aktyvumo darbo rinkoje skatinimo, jaunimo verslumo įgūdžių ir kompetencijų skatinimo, neįgaliųjų bendruomenės integravimo bei tolerancijos neįgaliųjų atžvilgiu per įvairias bendras veiklas. Taikant šiuolaikines informacines bei kūrybines technologijas bus skatinamos bendruomeninės iniciatyvos, didinamas užimtumas ir aktyvumas. Bendruomenės poreikiams pritaikytoje erdvėje bus teikiamos į bendruomenės sveikatinimą bei laisvalaikio užimtumą orientuotos paslaugos.

Naujame pastate Atviro jaunimo centro lankytojams (14-29 m.) sukurta saugi, atvira, neformali, neįpareigojanti, savito dizaino aplinka, į kurią jaunuoliai gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais, turiningai praleisti savo laisvalaikį ir įsitraukti į socialiai atsakingas ir pilietiškas, bendruomenines veiklas. Jaunuoliai gali ugdyti savo bendrąsias ir profesines kompetencijas, taikyti informacines ir kūrybines technologijas naujoms savo idėjoms įgyvendinti, bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiomis NVO ir kitomis institucijomis. Atvirame jaunimo centre teikiamos prevencinės, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su jauno žmogaus ugdymu susijusios paslaugos vietoje arba jaunuoliams patogiose erdvėse.

Tikimąsi, kad naujasis Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviro jaunimo centro pastatas taps patrauklia vieta jaunimui, kur ugdomas gebėjimas spręsti savo socialines problemas bei sėkmingai integruotis į darbo rinką.