Atnaujinta: 2021-10-07

Veiklos sritys

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras – biudžetinė neformaliojo vaikų švietimo mokykla.

Įstaigos tikslas – padėti vaikui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

Metinės veiklos tikslai

 1. Vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos ugdymo procesui.
 2. Užtikrinti ugdymo kokybę ir plėtoti mokinių užimtumą.
 3. Stiprinti įstaigos bendruomenę ir gerinti įstaigos įvaizdį mieste.

Metinės veiklos uždaviniai

 1. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui ir mokinių lavinimosi motyvacijai.
 2. Organizuoti mokinių saviraišką.
 3. Dalyvauti miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, festivaliuose, projektuose.
 4. Sudaryti sąlygas vaikui ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.
 5. Vykdyti projektinę veiklą įstaigoje.
 6. Neformaliojo švietimo mokytojų metodinę veiklą nukreipti į kompetencijų tobulinimą.
 7. Organizuoti įstaigos mokytojų, darbo grupių, savivaldos institucijų posėdžius.
 8. Vykdyti mokytojų ir mokinių instruktavimą priešgaisrinės ir civilinės saugos, saugaus elgesio įstaigoje, renginiuose ir išvykose klausimais.
 9. Gerinti įstaigos materialinę bazę ir kurti ergonomišką aplinką.
 10. Plėtoti bendradarbiavimą su tėvais ir gerinti informacijos sklaidą.
 11. Formuoti įstaigos kultūrą ir puoselėti įstaigos tradicijų kūrimą.

Veiklos šakos

 1. Muzikinis ugdymas
 2. Šokio ugdymas
 3. Dailės meno ugdymas
 4. Teatrinis ugdymas

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vizija

Užtikrinti neformaliojo švietimo kokybę, mokinių saviraiškos įvairovę.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikius pagal JC ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.