Atnaujinta: 2024-04-22

Veiklos sritys

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras – biudžetinė neformaliojo vaikų švietimo mokykla.

Įstaigos tikslas – padėti vaikui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

Vizija

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras – atvira naujovėms, globaliame pasaulyje neprarandanti tautinio identiteto ugdymo įstaiga, kurioje kryptingai plėtojamos kiekvieno ugdytinio asmeninės, socialinės ir pažintinės kompetencijos.

Misija

 • Puoselėtitautinę kultūrą, pilietiškumą.
 • Ugdyti pozityvias gyvenimo vertybes, padėti pažinti supančią aplinką ir joje prisitaikyti.
 • Padėti suvokti save, skatinti kūrybišką, laisvą, kritinį mąstymą.
 • Atskleisti asmenybės stipriąsias savybes.

Filosofija

Menas – užpildo bet kokios talpos indą, perima visą žmogaus sielą, jo sąmonę, taip suteikdama sielai sparnus į neribotą laisvę ir siekius. Menas praturtina žmogų suteikdamas jam estetinio poveikio ir patirties, paįvairina visą jo gyvenimą (Viktor E. Frankl).

Metinės veiklos tikslai

 1. Tobulinti neformaliojo vaikų švietimo ir atviro darbo su jaunimu veiklą.
 2. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, užimtumui, taikant veiklos formų įvairovę.
 3. Kurti saugią, emocinę ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką.

Metinės veiklos uždaviniai

 1. Gerinti Jaunimo centro ugdymo(si) ir paslaugų kokybę.
 2. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą.
 3. Gerinti edukacinių renginių miesto mokiniams vykdymą ir kokybę.
 4. Gerinti Jaunimo centro materialinę bazę ir kurti ergonomišką aplinką.
 5. Gerinti bendruomenės emocinį mikroklimatą.

Veiklos šakos

 1. Muzikinis ugdymas
 2. Šokio ugdymas
 3. Dailės meno ugdymas
 4. Teatrinis ugdymas