Čia Jūs galite pateikti pranešimus apie pastebėtus teisės pažeidimus Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre (toliau – Jaunimo centras).

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuokurį su Jaunimo centru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, praktikos, stažuotės, savanorystės ir pan.).

Pažeidimas – Jaunimo centre galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veikla, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo, ar sutartinių santykių su Jaunimo centru arba įsidarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

JAUNIMO CENTRE ASMUO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ GALI ŠIAIS BŪDAIS:

 • tiesiogiai kompetentingam darbuotojui;
 • elektroninio pašto adresu – antikorupcija@kkljc.lt
 • rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą (pridedama);
 • laisvos formos pranešimu kuriame turi būti nurodyta, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, kuris praneša apie pažeidimą vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, darbovietė, kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys ryšiui palaikyti; nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu; Jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas teisės aktų numatyta tvarka. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai;

– Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

– Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

– Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Jaunimo centras administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.