Atnaujinta: 2019-01-15

Savivalda

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro metodinė taryba:

Pirmininkė – Rimutė Svytytė, vaidybos studijos “Trepsė” mokytoja;

Nariai:

  • Virginija Urbonavičienė, Akvarelės studijos, fitodizaino būrelio mokytoja;
  • Jurgita Mockuvienė, vaikų senosios muzikos ir šokio ansamblio „Dolce musica“ mokytoja;
  • Jolita Merinienė, teatro studijos „Aušra“ mokytoja;

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro taryba:

Tarybos pirmininkė – Ilona Stankevičienė

Sekretorė – Esmeralda Zubrickienė

Nariai:

  • meninio ugdymo skyriaus vedėja – Irena Butvilienė;
  • tėvai – Jurgita Gardžiulienė, Vytė Kontautienė;
  • mokiniai – Saulė Tamošaitytė, Eglė Markaitytė.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokytojų taryba:

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Centre dirbantys mokytojai. Mokytojų tarybai vadovauja direktorius.
Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Pirmajame tarybos posėdyje atviru balsavimu išrenkamas Mokytojų tarybos sekretorius.
Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro darbo taryba:

Tarybos pirmininkas – Gediminas Milinis

Nariai:

  • Rima Spalinskienė;
  • Irena Butvilienė